3 Decembro, 2018

Aviso Legal

XOANA VEIGA MARTÍNEZ, en diante XOANA, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

  • O seu NIF é 77015046Y.
  • O seu domicilio sitúase en Manuel Rodríguez, 16, 1° (O Porriño).

Pode contactar con XOANA a través dos seguintes medios:

1. CONDICIÓNS DE USO E A SÚA ACEPTACIÓN

Estas condicións regulan o uso da web de XOANA para o usuario de Internet, e expresan a aceptación plena e sen reservas do mesmo de todas e cada unha das condicións e restricións que estean publicadas na web no momento en que acceda á mesma.

O acceso á web e/ou a utilización de calquera dos servizos nela incluídos suporá a aceptación de todas as condicións de uso.

XOANA resérvase o dereito a modificar unilateralmente a web e os servizos nela ofrecidos, incluíndo a modificación das condicións de uso. Por iso recoméndase ao usuario que lea este Aviso Legal tantas veces como acceda á web.

2. CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN DA WEB

O usuario debe utilizar a web de conformidade cos usos autorizados.

Queda expresamente prohibida a utilización da web ou de calquera dos seus servizos con fins ou efectos ilícitos, contrarios á boa fe, á orde pública ou ao establecido nas condicións de uso.

Queda igualmente prohibido calquera uso lesivo de dereitos ou intereses de terceiros ou que, de calquera forma, dificulten a utilización por parte doutros usuarios a normal utilización da web e/ou os seus servizos.

3. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os contidos da web (marca, nomes comerciais, imaxes, iconas, deseño e presentación xeral das diferentes seccións) están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual ou industrial de XOANA ou de terceiros. En ningún caso o acceso á web implica que por parte de XOANA ou do titular deses dereitos:

outórguese autorización ou licencia algunha sobre eses contidos,
renúnciese, transmita ou ceda total ou parcialmente ningún dos seus dereitos sobre eses contidos (entre outros, os seus dereitos de reprodución, distribución e comunicación pública).
Non poderán realizarse utilizacións da web e/ou dos seus contidos, diferentes das expresamente autorizadas por XOANA. Ningún usuario desta web pode revender, volver publicar, imprimir, baixar, copiar, retransmitir ou presentar ningún elemento desta web nin dos contidos da mesma sen o consentimento previo por escrito de XOANA, a menos que a lei permita, en medida razoable, copiar ou imprimir os contidos para uso persoal e non comercial manténdose inalterados, en todo caso, o Copyright e demais datos identificativos dos dereitos de XOANA e/ou do titular dos dereitos deses contidos.

Esta web e os seus contidos están protexidos polas leis de protección da Propiedade Industrial e Intelectual internacionais e de España, xa sexa como obras individuais e/ou como compilacións. O usuario non pode borrar nin modificar de ningún xeito a información relativa a eses dereitos incluídos na web.

Quedan reservados todos os dereitos a favor de XOANA ou do titular dos mesmos.

4. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E REPONSABILIDAD

4.1 Exclusión de garantías e responsabilidade polo funcionamento da Web.
XOANA non garante e non asume ningunha responsabilidade polo funcionamento da web e/ou os seus servizos. En caso de producirse interrupcións no seu funcionamento XOANA tratará, se isto fose posible, de advertilo ao usuario. XOANA tampouco garante a utilidade da web e/ou os seus servizos para a realización de ningunha actividade en particular, o seu infalibilidad nin que o usuario poida utilizar en todo momento a web ou os servizos que se ofrezan. XOANA está autorizado a efectuar cantas modificacións técnicas sexan precisas para mellorar a calidade, rendemento, eficacia do sistema e da súa conexión. Salvo que se indique expresamente un prazo, a prestación dos servizos ten en principio unha duración indefinida; no entanto, XOANA está autorizado a dar por terminados algún dos servizos ou o acceso á web en calquera momento. Sempre que isto fose posible, XOANA tratará de comunicalo con antelación ao usuario.

4.2 Exclusión de garantías e responsabilidade polos contidos
Os contidos de todo tipo incluídos na web que se achan dispoñibles para o público en xeral, facilitan o acceso a información, produtos e servizos fornecidos ou prestados por XOANA. Devanditos contidos son facilitados de boa fe por XOANA con información procedente, en ocasións, de fontes distintas a XOANA. Por tanto, XOANA non pode garantir a fiabilidade, veracidade, exhaustividad e actualidade dos contidos e, por tanto queda excluído calquera tipo de responsabilidade de XOANA que puidese derivarse polos danos causados, directa ou indirectamente, pola información á que se acceda por medio da web. XOANA non garante a idoneidade dos contidos incluídos na web para fins particulares de quen acceda á mesma. En consecuencia, tanto o acceso á devandita web como o uso que poida facerse da información e contidos incluídos nas mesmas efectúase baixo a exclusiva responsabilidade de quen o realice, e XOANA non responderá en ningún caso e en ningunha medida polos eventuais prexuízos derivados do uso da información e contidos accesibles na web. Así mesmo, XOANA non será en ningún caso responsable por produtos ou servizos prestados ou ofertados por outras persoas ou entidades, ou por contidos, informacións, comunicacións, opinións ou manifestacións de calquera tipo orixinados ou verteduras por terceiros e ás que se poida acceder a través da web.

4.3 Exclusión de garantías e responsabilidade por ligazóns a outras páxinas
A web pode permitir ao usuario o seu acceso por medio de ligazóns a outras páxinas web. XOANA non responde nin fai seu o contido das páxinas web enlazadas, nin garante a legalidade, exactitude, veracidade e fiabilidade da información que inclúan. A existencia dunha ligazón non suporá a existencia de relación de ningún tipo entre XOANA e a titular do sitio enlazado. XOANA non terá ningún tipo de responsabilidade por infraccións ou danos que se causen ao usuario ou a terceiros polo contido das páxinas web ás que se atopen unidas por unha ligazón.

5. XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As condicións de uso e os servizos ofrecidos na web réxense pola Lei Española. XOANA non ten control algún sobre quen ou quen poden acceder á súa web e onde poden estar emprazados. A pesar de que XOANA é consciente diso, isto non significa que se someta ás xurisdicións de países estranxeiros; en caso de conflito ou reclamación en relación á web ou calquera dos servizos por ela prestados, as partes acordan someterse expresamente aos xulgados e tribunais de Vigo (Pontevedra).